ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آنالیز گازهای مخلوط

در دانش شیمی روشی که برای آنالیز و جدا کردن اجزای سازنده یک مخلوط که در اینجا هدف گازهای مخلوط است کروماتوگرافی نام دارد. در این روش اجزای مخلوط با عبور یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن جدا می‌شوند. در آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی مخلوط می‌تواند مایع یا گاز باشد که از داخل یک لوله عبور داده می‌شود سرعت حرکت این اجزا با توجه به شرایط متفاوت است. باعبور از داخل این شبکه یا لوله اجزای مختلف مخلوط جدا شده و بیرون می آیند.

کروماتوگرافی دو فاز دارد: فاز ساکن و متحرک

فاز ساکن همان لوله یا شبکه است و فاز متحرک همان مخلوطی است که باید مورد آنالیز و تجزیه قرار بگیرد. فاز ساکن می‌تواند جامد یا مایع باشد اگر جامد باشد کروماتوگرافی جذب سطحی و اگر مایع باشد کروماتوگرافی تقسیمی نام دارد.