هنگام تهیه گاز خالص و گاز مخلوط به چه نکاتی باید توجه شود؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در این مقاله نکات مهمی را که باید در تهیه گاز خالص و گاز مخلوط بدانید شرح داده شده است

درجه خلوص گازخالص و گاز مخلوط

درجه خلوص گازهای خالص و مخلوط عددی می‌باشد که نحوه بدست آوردن آن به این صورت است که مجموع ناخالصی‌های گاز را از 100 کم می‌کنند و درجه خلوص گاز بدست می‌آید و به صورت درصد نشان داده می‌شود.

به عنوان مثال: مجموع ناخالصی گازی 100ppm می‌باشد (ناخالصی0.01) و خلوص آن برابر است با0.01-100= 99.99% و گرید گاز چهار می‌باشد.

گفتنی است که گرید گاز را از روی تعداد 9 به عنوان عدد اصلی و اعداد غیر 9 به عنوان عدد بعد از ممیز تعیین می‌کنند.

فشار، وزن و حجم گاز خالص و گاز مخلوط

گفتنی است که درون سیلندرها مواد یا به شکل مایع هستند یا به شکل گازی می‌باشند اگر درون سیلندر گاز وجود داشته باشد و اگر آن گاز را به عنوان یک گاز کامل در نظر بگیریم حجم گاز را می‌توان از رابطه زیر بدست آورد:

حجم گاز = فشار گاز × 1000/حجم سیلندر

بنابراین حجم گاز یا فشار درون سیلندر نشان دهنده مقدار گاز درون سیلندر می‌باشد و به عنوان مثال در حالت عادی اگر یک سیلندر 50 لیتری پر باشد باید 10 متر مکعب با فشار 200 بار را نشان دهد.

اما در مورد گازهای مایع به این صورت است که وزن گاز، نشان دهنده مقدار گازی است که درون سیلندر می‌باشد.